Obsah

Rozpočet 2010
 

 ROZPOČET OBCE MIŘETICE NA ROK  2010
    rozp.skl.                         text v tisících Kč    
      daňové příjmy celkem 9 735,5    
    1111 daň fyzických osob ze  závislé činnosti 1 713,3    
    1112 daň fyzických osob samost.výděl.činných 183,6    
    1113 daň fyzických osob zvláštní sazba 154,2    
    1121 daň z příjmů právnických osob 2 262,3    
    1211 DPH 4 260,1    
    1361 správní poplatky 11,0    
    1337 poplatky za likvidaci odpadů 627,0    
    1341 poplatky ze psů 23,0    
    1343 poplatky za užívání veřejného prostranství 1,0    
    1511 daň z nemovitostí 500,0    
      dotace celkem 593,6    
    4112 dotace KrÚ 497,6    
    4121 příspěvky na žáky od ostatních obcí 96,0    
      nedaňové příjmy celkem 1 192,0    
    1032 lesy  50,0    
    2141 obchodní činnost   110,0    
    2341 rybníky   7,0    
    3322 Ležáky   750,0    
    3519 zdravotní středisko  48,0    
    3612 bytové hospodářství  155,0    
    3639 komunální služby    72,0    
    3725 příspěvky EKO-KOM za tříděný odpad 50,0    
    3745 nájmy z pozemků 5,0    
    6171 vnitřní správa 20,0    
    6310 úroky z bankovního účtu 25,0    
       p ř í j m y     c e l k e m  11 521,1    
    rozp.skl.                         text v tisících Kč    
    1014 ochrana zvířat 5,0    
    1031 lesy - pěstební činnost 35,0    
    1032 lesy těžba dřeva 25,0    
    2141 vnitřní obchod  148,0    
    2212 cesty 2 070,0    
    2310 pitná voda 400,0    
    2321 odvádění odpadních vod 500,0    
    3111 mateřská škola 532,0    
    3113 základní škola 766,5    
    3314 knihovna 12,0    
    3319 kronika 13,0    
    3322 Ležáky 1 137,0    
    3341 rozhlas 226,0    
    3399 kultura 44,0    
    3419 ostatní tělovýchovná činnost 30,0    
    3429 ostatní zájmová činnost 19,0    
    3513 lékařská služba první pomoci 60,0    
    3519 zdravotní středisko 217,0    
    3612 bytové hospodářství 200,0    
    3631 veřejné osvětlení 290,0    
    3635 Územní plánování 420,0    
    3639 komunální služby 258,0    
    3722 komunálni odpad 890,0    
    3745 veřejná zeleň 901,0    
    5512 sbor dobrovolných hasičů 300,0    
    6112 zastupitelstvo obce 1 371,0    
    6171 veřejná správa 855,0    
    6310 bankovní služby 8,0    
    6320 pojištění 45,0    
    8124 splátka úvěru -300,0    
      v ý d a j e   c e l k e m  12 077,5    
Rozpočet obce Miřetice na rok 2010 je sestavený jako nevyrovnaný, rozdíl mezi příjmy a  výdaji bude kryt z přebytku
hospodaření z minulých let.        
Zveřejněno na elektronické úřední desce od 4.12.2009 do 20.12.2009      
Vyvěšeno: 4.12.2009     Sejmuto: 20.12.2009